Төсөв санхүү

  • 452

    2015 онд хэрэгжсэн төсөл хөтөлб...

    1.Нийтийг хамарсан ажил хөтөлбөрт- 1 бүлгийн 17  иргэнийг “Зам засвар-Хог цэвэрлэгээ” төсөлд хамруулан нийт 3,200,000 мянган төгрөгийн урамшуулалыг  олгосон. 2.ХБИ-ний ажлын...

Facebook messenger