Нийгмийн халамжийн сан 2015 оны 1-11 сарын мэдээ

Улаан-уул сум нийгмийн халамжийн сангийн 2015 оны орлого,зарлагын гүйцэтгэл

Санхүүжилт

 

 Хугацаа

 Халамжийн тэтгэвэр /27501/

 Нөхцөлт мөнгөн тэтгэмж /22627/

 АДНМөнгөн тэслэмж /22629/

 Ахмад настанд үзүүлэх

 ХБИ-нд үзүүлэх хөнгөлөлт 

 Нийт дүн

         1,00 

 1-р сар

 

     6 753 600,00 

                   -   

                   -   

                  -   

 

         2,00 

 2-р сар

 

     6 753 600,00 

    2 400 000,00 

    3 000 000,00 

     600 000,00 

 

         3,00 

 3-р сар

 

     6 000 000,00 

    8 000 000,00 

    2 000 000,00 

   2 000 000,00 

 

         4,00 

 4-р сар

 

     6 500 000,00 

    4 400 000,00 

                   -   

                  -   

 

         5,00 

 5-р сар

 

     6 753 600,00 

      293 400,00 

                   -   

                  -   

 

         6,00 

 6-р сар

 үндсэн

     6 753 600,00 

    7 400 000,00 

    1 000 000,00 

   1 400 000,00 

 

         7,00 

 7-р сар

 

     6 753 600,00 

                   -   

                   -   

                  -   

 

 

 

 аваагүй үлдэгдэл

 

    4 736 700,00 

 

 

 

         8,00 

 8-р сар

 

     6 753 600,00 

    1 200 000,00 

                   -   

                  -   

 

         9,00 

 9-рсар

 

     6 753 600,00 

    8 160 000,00 

       739 500,00 

 

 

       10,00 

 10-сар

 

     6 753 600,00 

    1 777 000,00 

    2 000 000,00 

 

 

       11,00 

 11-р сар

 

     7 700 000,00 

    2 480 000,00 

    1 000 000,00 

   2 000 000,00 

 

 

 Дүн

 

   74 228 800,00 

  36 110 400,00 

    9 739 500,00 

   4 000 000,00 

   124 078 700,00 

Гүйцэтгэл

 

 Хугацаа

 Халамжийн тэтгэвэр /27501/

 Нөхцөлт мөнгөн тэтгэмж /22627/

 АДНМөнгөн тэслэмж /22629/

 Ахмад настанд үзүүлэх

 ХБИ-нд үзүүлэх хөнгөлөлт 

 ОНОТХҮ

         1,00 

 1-р сар

 

     6 753 600,00 

                   -   

                   -   

                  -   

 

         2,00 

 2-р сар

 

     6 720 000,00 

    1 839 670,00 

    2 556 000,00 

     180 000,00 

 

         3,00 

 3-р сар

 

     5 919 200,00 

    8 295 750,00 

         63 000,00 

     720 000,00 

 

         4,00 

 4-р сар

 

     6 844 800,00 

    2 531 580,00 

       440 000,00 

     140 000,00 

 

         5,00 

 5-р сар

 

     6 446 000,00 

    2 656 500,00 

       791 000,00 

     320 000,00 

 

         6,00 

 6-р сар

 

     6 374 470,00 

    6 247 980,00 

       160 000,00 

     140 000,00 

 

         7,00 

 7-р сар

 

     7 154 000,00 

    3 655 000,00 

       137 000,00 

     720 000,00 

 

         8,00 

 8-р сар

 

     6 244 930,00 

    1 138 500,00 

       465 000,00 

     778 600,00 

 

         9,00 

 9-р.сар

 

     6 682 870,00 

    5 597 500,00 

       580 000,00 

     328 250,00 

 

       10,00 

 10-рсар

 

     6 725 000,00 

    2 185 500,00 

    1 960 000,00 

     160 000,00 

 

       11,00 

 11-р сар

 

     7 489 130,00 

    4 140 500,00 

                   -   

   2 400 000,00 

 

 

 Дүн

 

   72 589 870,00 

34147980,00

    7 152 000,00 

   3 486 850,00 

   117 376 700,00 

Үлдэгдэл

 

 Хугацаа

 Халамжийн тэтгэвэр /27501/

 Нөхцөлт мөнгөн тэтгэмж /22627/

 АДНМөнгөн тэслэмж /22629/

 Ахмад настанд үзүүлэх

 ХБИ-нд үзүүлэх хөнгөлөлт 

 ОНОТХҮ

         1,00 

 1-р сар

 

                    -   

                   -   

                   -   

                  -   

 

         2,00 

 2-р сар

 

         33 600,00 

      560 330,00 

       444 000,00 

     420 000,00 

 

         3,00 

 3-р сар

 

       114 400,00 

      264 580,00 

    2 381 000,00 

   1 700 000,00 

 

         4,00 

 4-р сар

 

-      230 400,00 

    2 133 000,00 

    1 941 000,00 

   1 560 000,00 

 

         5,00 

 5-р сар

 

         77 200,00 

-     230 100,00 

    1 150 000,00 

   1 240 000,00 

 

         6,00 

 6-р сар

 

       456 330,00 

      921 920,00 

    1 990 000,00 

   2 500 000,00 

 

         7,00 

 7-р сар

 

         55 930,00 

    2 003 620,00 

    1 853 000,00 

   1 780 000,00 

 

         8,00 

 8-р сар

 

       564 600,00 

    2 065 120,00 

    1 388 000,00 

   1 001 400,00 

 

         9,00 

 9-р сар

 

       635 330,00 

    4 627 620,00 

    1 547 500,00 

     673 150,00 

 

       10,00 

 10-р сар

 

       663 930,00 

    4 219 120,00 

    1 587 500,00 

     513 150,00 

 

       11,00 

 11-р сар

 

       874 800,00 

    2 558 620,00 

    2 587 500,00 

     113 150,00 

      6 134 070,00