Ерөнхий төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулсан тухай 01-р тогтоол